Regulamin Konarzewskiej Gry Terenowej

 

“Św. Marcin i jego Konarzewska świta”

 

Organizator:

Organizatorem Konarzewskiej Gry Terenowej jest Parafia Konarzewo
wraz z  84 oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Konarzewie

 

Cele:

 1. Uczczenie 1700 rocznicy urodzin św. Marcin Biskupa patrona Parafii Konarzewo.
 2. Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzenie zainteresowania wydarzeniami     rozgrywającymi się w przeszłości na terenie Konarzewa
 3. Edukacja patriotyczna dzieci, młodzieży oraz mieszkańców parafii.
 4. Popularyzacja wiedzy o historii Konarzewa oraz postaciach historycznych z nim związanych.
 5. Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie i pracy zespołowej.
 6. Integracja mieszkańców z terenu parafii Konarzewo.

 

Uczestnicy:

 1.  Uczestnikami gry terenowej są mieszkańcy parafii Konarzewo.
 2. Warunkiem Uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie drużyny liczącej od 4 do 5 osób, Organizator może przyjąć zgłoszenie większej liczby osób w drużynie jeśli jest
  to rodzina powyżej 5 członków.
 3. Zgłoszenia drużyny można dokonać w terminie od 10 do 19 kwietnia 2016 r.  poprzez kompletne i poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (zwanego dalej kartą zgłoszeniową) znajdującego  się jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnego  także na fanpage Konarzewskiej Gry Terenowej oraz w kościele parafialnym. Uzupełnioną kartę należy wrzucić do przygotowanego na ten cel kartonu/ urny znajdującego się w przejściu do zakrystii w kościele parafialnym.
 4. Członkiem każdej z drużyn musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie  mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun muszą one posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć w dniu odbywania się Gry do Organizatorów w formie podanej jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Miejsce i termin gry terenowej:

Konarzewo 23 kwietnia 2016r., Start: godz. 11.00

 

Start i Meta: Teren Ośrodka Rekolekcyjnego w Konarzewie

 

Zasady: 

 1. Udział w grze jest bezpłatny.
 2. Zadaniem Uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi oraz  wykonywanie następujących po sobie zadań. Na trasie znajdują się “skrzynki” w których drużyna znajdzie dodatkowe zadanie, dodatkowo punktowane. Za każde wykonane zadanie Uczestnicy otrzymują odpowiednią liczbę punktów; w zależności od stopnia poprawności jego realizacji lub czasu potrzebnego do  jego wykonania. W przypadku braku realizacji zadania uczestnicy otrzymują 0 punktów. Na każdym z punktów kontrolnych drużyna wykonuje zadania dotyczące wiedzy o postaciach związanych z parafią Konarzewo.
 3. Po trasie Gry Uczestnicy poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów   i innych pojazdów silnikowych, a także rowerów.
 4. Gra toczy się w normalnym ruchu drogowym na terenie wsi w związku z czym Uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób  uczestniczących w Grze. Charakter Gry powoduje, że Uczestnicy poruszają się po trasie na własną odpowiedzialność.
  W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą  rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym Uczestnikom, w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do  wykluczenia jego Drużyny z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 6. Przed wyjściem na trasę każda grupa otrzymuje kartę startową z wpisaną godziną wyjścia, pisemną instrukcję oraz tabelę do wpisywania punktów. Drużyny są wypuszczane na trasę co około 7minut.
 7. Trasa Gry prowadzi przez teren wsi Konarzewo; trasę opisują wskazówki dostępne na punktach kontrolnych.
 8. Warunkiem ukończenia gry jest dotarcie na metę do godziny określonej przez     organizatora.
 9. Zwycięzcami gry zostaje drużyna która zebrała jak największą ilość punktów.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w grze terenowej jest:

 1. Przekazanie do Organizatorów w formie pisemnej karty zgłoszenia zamieszczonej jako załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz załączonej do niej  zgody rodziców wymaganej dla uczestników niepełnoletnich – załącznik nr 2. W wypadku gdy uczestnikiem Gry będzie rodzina zgoda rodziców na udział w Grze dzieci jest dorozumiana i nie będzie wymagana.
 2. Niepełnoletni zawodnicy, którzy nie spełnią wyżej wymienionego wymogu,
  nie będą dopuszczeni do udziału w Grze.
 3. Liczba     uczestników każdej drużyny jest ograniczona od min 4 do maksymalnie 7 osób.

 

Nagrody:

 1. Organizator zapewnia nagrodę dla zwycięskiej drużyny.
 2. Zespoły nienagrodzone otrzymają upominki za udział w grze.
 3. Organizator dopuszcza możliwość wręczenia nagród ufundowanych przez     sponsorów.
 4. Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu Gry.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy gry terenowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poprzez rejestrację lub zgłoszenie udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
  1. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do  przeprowadzenia Gry,
  2. opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościach oraz w  informacjach medialnych wizerunku uczestników,
   oraz   w uzasadnionym przypadku, imion i nazwisk uczestników.
 1. Dojazd uczestników     do miejsca startu jak i powrót  po zakończeniu Gry organizują sami uczestnicy. Za bezpieczeństwo uczestników biorących udział w Grze oraz w czasie przejazdu na miejsce Gry (oraz powrotu do miejsca zamieszkania) oraz samej gry odpowiadają opiekunowie prawni osób niepełnoletnich oraz sami uczestnicy.
 2. Gra odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z czym prosimy
  o przygotowanie odpowiedniej odzieży.
 3. Za szkody wynikłe w trakcie Gry wobec uczestników i osób trzecich lub ich mienia odpowiadają uczestnicy Gry we własnym imieniu oraz opiekunowie w zastępstwie osób niepełnoletnich.
 4. Organizator zapewnia zestaw startowy tj. instrukcję oraz rekwizyty potrzebne w trakcie wykonywania zadań Gry.
 5. Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i     rozstrzygane przez Organizatorów.
 6. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

 

Załącznik nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Konarzewska Gra Terenowa

 1. Nazwa drużyny ………………………………………………………………………………………
 2. Kapitan drużyny …………………………………………………………………………………….
 3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………
 4. Członkowie drużyny:
Lp. Imię i nazwisko Wiek
1
2
3
4
5
6*
7*

 

Jako osoba zgłaszająca drużynę ………………………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że wszyscy członkowie mojej drużyny zapoznali się z regulaminem Konarzewskiej Gry Terenowej.

………………………………………………..

(Podpis)

*, organizator dopuszcza większą liczbę członków w drużynie w przypadku rodziny liczącej więcej niż 5 osób.

 

Załącznik nr 2

 

Wzór druku zgody rodziców (opiekunów):

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem prawnym opiekunem:

(imię nazwisko)…………………………………………………………………………………………………

adres zamieszkania……………………………………………………………………………..

w Grze Terenowej „Św. Marcin i jego Konarzewska świta”,

odbywającej się w dniu 23.04.2016 r. na terenie miejscowości Konarzewo i oświadczam , że Dziecko podczas trwania Gry pozostaje pod moją opieką lub pod opieką ………………………………………….

Czytelny podpis opiekuna: ………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………