Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213).

Ponieważ warunkiem koniecznym udzielenia sakramentu chrztu św. jest złożenie wyznania wiary, chrztu niemowląt dokonuje się w oparciu o wiarę rodziców dziecka i rodziców chrzestnych (Synod poznański 2004-2008).

Sakramentu chrztu świętego udzielamy dzieciom w I i III niedzielę miesiąca podczas mszy o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu podczas mszy o godz. 11.00). W pozostałe niedziele miesiąca po zakończeniu mszy o godz. 12.30 (w lipcu i sierpniu po zakończeniu mszy o godz. 11.00).

Katecheza przygotowująca rodziców i chrzestnych odbywa się w I i III środę miesiąca (terminy katechez są podawane na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych; w przypadku, gdy w środę przypada święto nakazane, katecheza się nie odbędzie) w kościele po zakończeniu Mszy Św. wieczornej (ewentualnie po zakończeniu nabożeństwa po Mszy Św.).

Rodzice i chrzestni winni podczas liturgii chrzcielnej przystąpić do Komunii Świętej i ofiarować  ją w intencji dziecka. Z sakramentu pojednania skorzystać można w parafii codziennie pół godziny przed wieczorną Mszą świętą oraz na początku Mszy dopołudniowych w niedziele. Nie jest to możliwe ze strony rodziców dziecka pozostających w niesakramentalnym związku (konkubinat, związek cywilny). Rodzice Ci, którzy nie mogą otrzymać sakramentalnego rozgrzeszenia (trwając w stanie wskazującym na brak możliwości podjęcia uczciwego postanowienia poprawy), mogą zjednoczyć się z Bogiem w modlitwie w intencjach swojego dziecka.

Dokumenty. Zgłaszając dziecko do chrztu świętego należy najpierw ustalić termin chrztu (około miesiąc wcześniej), a następnie dwa tygodnie przed chrztem udać się do biura parafialnego i przedstawić metrykę urodzenia dziecka (Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego), a w przypadku rodziców, którzy związek małżeński zawierali poza naszą parafią także świadectwo ślubu kościelnego. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku pozasakramentalnym, należy przedstawić świadectwo zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Rodzice dziecka, którzy żyją w związku niesakramentalnym muszą złożyć zobowiązanie do katolickiego wychowania dziecka.

Chrzestni winni być świadkami wiary. Nie są oni bowiem jedynie świadkami ceremonii chrzcielnej! W związku z tym powinni spełniać określone przez Kościół wymagania:

  1. winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła;
  2. rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji;
  3. winni przedstawić wystawione przez własnego proboszcza odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego (pochodzący z innych parafii niż parafia dziecka);
  4. dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika pod warunkiem jednak wystarczającego zabezpieczenia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli;
  5. jako świadek chrztu św. może być dopuszczony ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej i to tylko razem z chrzestnym katolikiem (Synod poznański 2004-2008, Statut 511 – 512).